Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Posterior Fossa Menenjiomlarında Cerrahi Yaklaşım Özellikleri
Faruk İLDAN1,Kerem Mazhar ÖZSOY1,Derviş Mansuri YILMAZ1,Nuri Eralp ÇETİNALP1,
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

İntrakraniyal menenjiomların %10 kadarı posterior fossada yer alır. Bunların yaklaşık yarısı serebellopontin köşede, %40"ı tentoriyal veya serebellar konveksitede, %9"u klivusta ve %6"sı foramen magnumda yerleşir. Menenjiomların köken aldıkları ve yerleştikleri lokalizasyonların bilinmesi önemlidir. Örneğin, trigeminal sinirin medialinden gelişen (petroklival menenjiomlar) menenjiomların, trigeminal sinirin lateralinden gelişenlere göre ayırdedilmesi gereklidir, çünkü petroklival menenjiomların cerrahi morbiditesi daha yüksektir.