Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Gliom Gelişiminde Genetik Yatkınlığın Rolü
Yavuz OKTAY1,Cemaliye B. AKYERLİ2,Koray ÖZDUMAN3
1İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Ensitüsü (iBG-izmir), İzmir, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kanserlerin bazı ailelerde daha sık görülmesi bir kansere yatkınlık durumunun olabileceğini akla getirir. Klasik bilgiye göre, diğer bir çok kanser için gösterilmiş olan bu yatkınlık durumu, glial tümörlerin ancak küçük bir kısmında gözlemlenir. Klasik epidemiyolojik çalışmalar gliomların ancak %5-10 gibi bir kısmında ailesel kalıtımın rol oynadığını göstermiştir. Buna karşılık son yıllarda yapılan moleküler genetik çalışmalar genetik faktörlerin gliom gelişiminde de önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu derlemede gliomların genetik yatkınlığı konusundaki güncel bilgi özetlenecektir. Kanser yatkınlığında rol oynayan mekanizmalar ve bu konudaki kavramlar öncelikle anlatılacak ve ardından gliomlar konusundaki spesifik bilgi ele alınacaktır. Glial tümörlerde ailesel yatkınlığın en kolay ve en net şekilde gözlendiği durum mendelian olarak kalıtılan kanser yatkınlık genleridir. Bu genlerin kalıtılması çoğu zaman birden çok organ sistemini etkileyen sendromlara yol açar. Buna karşılık poligenik kalıtımın etkisini izlemek ve öngörmek sendromik olgulardaki kadar kolay değildir. Fakat hedefli ilaç tedavilerinin gelişmesi ile poligenik kalıtımda rol oynayan faktörlerin farklı tedavilere yanıt verme potansiyeli olan bir hasta grubunu gösterebildiği farkedilmiştir. Kısaca, gliomların gelişimi konusunda genetik yatkınlık önemli bir rol oynar.