Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Anevrizma Cerrahisinde İntraoperatif Görüntüleme Teknikleri ve Olgu Yönetimi
Ümit EROĞLU1,Fatih YAKAR2,Hasan Çağlar UĞUR1
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kars, Türkiye

Özet

Anevrizma cerrahisinde, etkin klipleme hedefine yönelik olarak intraoperatif görüntüleme yöntemleri önemli yardımcılardır. Cerrahi esnasında klibin anevrizma boynunu tam olarak kapatıp kapatamadığı, rezidü varlığı ve ana arterlerin klipleme nedeniyle daralması durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece postoperatif dönemde iskemik olayların ve yeniden cerrahi gereksiniminin önüne geçilebilir. Mikroskopta yapılan gözlem tek başına bu değerlendirmede yetersiz kalacağından dolayı, intraoperatif görüntüleme teknikleri hayati önem taşımaktadırlar. Anevrizmaların tam olarak kapatılmasını ve ana arterin açıklığını değerlendirmede altın standart yöntem intraoperatif anjiyografi olsa da, son dönemde indosiyanin yeşili anjiyografisi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca vasküler hemodinamiyi değerlendirmek için mikrodoppler ultrasonografi de yardımcı bir yöntemdir. Bu makalede anevrizma cerrahisinde intraoperatif görüntüleme yöntemleri literatür eşliğinde tartışılmıştır.