Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Subaraknoid Kanama: Toplumsal Sonuçlar
Necati ÜÇLER1,Şeyho Cem YÜCETAŞ1,Süleyman KILINÇ1,Can SARICA1
1Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Özet

Subaraknoid kanamalar (SAK) tüm serebrovasküler hastalıkların %5"ini oluşturur. Son yıllardaki sağlık alanındaki gelişmelere rağmen, SAK"nın morbidite ve mortalitesi ile sağlık sisteminin üzerindeki ekonomik ağırlığında azalma olmamıştır. Hem hasta hem de hastaya bakan aile bireyleri için yaşam kalitesi ve ekonomik kayıp oldukça yüksektir. Koordineli ve mültidisipliner yaklaşım SAK"ın neden olduğu bireysel ve ailesel sorunların yanında sosyal ve ekonomik sorunların da çözümünü kolaylaştıracak ve büyüklüğünü azaltacaktır.