Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Disk Hernilerinde Altın Standart: Mikrodiskektomi
Hakan ÖZALP1,Vural HAMZAOĞLU1,Ahmet DAĞTEKİN1
1Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Özet

Lomber disk hernisi, günlük beyin ve sinir cerrahisi uygulamalarında oldukça sık karşılaştığımız klinik durumlardan biridir. Cerrahi tedavi ve endikasyonu konusunda halen tam bir birliktelik olmamasına rağmen minimal invazif bir yöntem olan mikrodiskektomi günümüzde en etkili yöntem olarak yerini korumaktadır. Özellikle son yıllarda teknolojik gelişmelerle beraber hastanede kalış süresini kısaltan ve normal hayata dönüşü hızlandıran birçok minimal invazif yöntem lomber disk hernisi cerrahisinde uygulanır hale gelmiştir. Ancak önemli bir iş gücü kaybına neden olan lomber disk hernisinin cerrahi tedavisinde mikrodiskektomi halen altın standart olarak önemini korumakta ve yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu yazıda, klasik mikrodiskektomi cerrahi yöntemi ve bazı cerrahi teknik farklılıklar özetlenmiştir.