Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 3
İntrakranial Dev Anevrizmalar: İki Olgu Sunumu
Ayhan TEKİNER, M. Akif BAYAR, Haydar ÇELİK, Cevdet GÖKÇEK, Nurullah EDEBALİ, Yavuz ERDEM, Uğur YAŞITLI
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği, ANKARA

Özet

İntrakranial anevrizmalar; eğer en geniş çapı 25 mm'den büyükse dev anevrizma olarak adlandırılırlar ve intrakranial anevrizmaların % 5 kadarını oluştururlar (10,11,17,18). Bu olgularda ölüm nedeni çoğunlukla subaraknoid kanama olup, % 30-40 kadarı subaraknoid kanamaya neden olurlar. Bu şekilde dev anevrizmaların % 80 kadarı 5 yıl içinde kaybedilir. Yani tedavi edilmedikleri taktirde yüksek oranda mortalite ve morbidite riskine sahiptir. Tedavisinde; anevrizma boynunun kliple kapatılması ve eksizyonla çıkarılması, karotis ligasyonu, trapping, EC-IC by-pass, IC-IC by-pass gibi cerrahi yöntemler uygulanabileceği gibi endovasküler yöntemler de kullanılabilir.

Son zamanlarda beyni koruyucu cerrahi önlemlerin artması, daha iyi mikrocerrahi tekniklerin uygulanması, intraoperatif anjiyografi uygulaması, geniş klip seçeneklerinin varlığı ve dolaşımın geçici olarak klibe edilebilmesi açık cerrahi girişimi daha güvenilir hale getirmiştir (8). Bu yazıda dev intrakranial anevrizmalı iki olgu sunuldu.