Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Anevrizma Nasıl Gelişir?
Orhan ALTAY1,Fatih ALAGÖZ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

İntrakraniyal anevrizma, serebral arter duvarındaki zayıflık nedeniyle kan damarının lokalize balonlaşmasıdır. En sık 30 ila 60 yaşlar arası görülür. Anevrizmaların %90"ından fazlası 10 mm"den küçüktür ve anterior serebral sirkülasyonda yerleşir. Kazanılmış hastalık veya kalıtsal faktörler nedeniyle anevrizma gelişebilir. Young-Laplace Yasası tarafından tanımlandığı gibi, artan alan, anevrizmal duvarlarının gerginliğini artırmakta ve genişlemeye yol açmaktadır. İntrakraniyal anevrizmalar, kazanılmış veya genetik koşullardan kaynaklanabilir. Hipertansiyon, sigara, aşırı alkolizm ve obezite gibi yaşam tarzı hastalıkları beyin anevrizmalarının gelişmesi ile ilişkilidir. Kokain kullanımı, kafa travması ve enfeksiyonlar, aort koarktasyonu, arteriovenöz malformasyon, bağ dokusu hastalığı ile ilişkili genetik yatkınlıklar: otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, nörofibromatozis tip I, Marfan sendromu, çoklu endokrin neoplazi tip I, psödoksantoma elasticum, kalıtsal hemorajik telanjiektazi ve Ehlers-Danlos sendromu tipleri II ve IV bunlardan bazılarıdır. Elastin, kollajen tip 1 A2, endotelyal nitrik oksit sintazı, endotelin reseptörü A ve sikline bağımlı kinaz inhibitörü dahil olmak üzere spesifik genler intrakraniyal anevrizmaların gelişimi ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. İnterlökin 6"daki mutasyonlar koruyucu olabilir. Son zamanlarda, intrakraniyal anevrizmaların gelişimi ile ilgili olarak birkaç genetik lokus tanımlanmıştır. Bunlar 1p34-36, 2p14-15, 7q11, 11q25 ve 19q13.1-13.3"ü içerir. Rüptüre serebral anevrizmanın prognozu tüm bu genetik yatkınlıklara karşın, anevrizmanin boyutuna, lokasyonuna, kişinin yaşına, genel nörolojik durumun ciddiyetiyle ilişkilidir.