Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Non-Anevrizmal Subaraknoid Kanama
Nur ALTINÖRS1,Fikret ŞAHİNTÜRK1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Subaraknoid kanama (SAK) araknoid ile pia mater arasında, normal koşullarda beyin -omurilik sıvısının bulunduğu boşluğa, kan geçmesi ile oluşan durumdur. SAK tüm serebrovasküler olayların %5"ni oluşturur. Anevrizmal SAK travmadan sonra en sık rastlanan spontan SAK nedenidir. Bu tür hastaların önemli bir kısmı tetkik ve tedavisinin yapılabileceği bir sağlık merkezine ulaşamadan kaybedilir. Geri kalan hastalarda da tedaviye rağmen neden olduğu yüksek orandaki morbidite ve mortalite nedeniyle intrakranial anevrizma rüptürü önemli bir serebrovasküler patolojidir. Klinik hikaye ve bilgisayarlı tomografi bulgularının anevrizmal SAK düşündürdüğü hastalarda klasik dört-damar anjiyografisinin negatif olan hastalarda anjiyografi tekrarı gereklidir. Kontrol anjiyografinin negatif çıkması durumunda diğer etiyolojik faktör ve hastalıklar araştırılmalıdır.