Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
İntraserebral Hematomun Kanamış Distal Anterior Serebral Anevrizmalı Hastalardaki Prognostik Önemi
İhsan DOĞAN1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Distal anterior serebral arter anevrizmalar, tüm intrakraniyal anevrizmalar içinde nadir görülen anevrizmalardır. Bu anevrizmaların ilk basamak tedavi yöntemi, nöroanatomik lokalizasyonları, konfigürasyonları, morfolojik varyasyonları, genelde geniş tabanlı olmaları, parent arterlerin kıvrımlı yapıları ve distal yerleşimleri nedeniyle tartışmalıdır. İntraserebral hematom görülme oranı, diğer rüptüre intrakraniyal anevrizmalarla kıyaslandığında nispeten daha yüksektir. Literatürde, çok az sayıda geniş olgu serileri bulunmaktadır ve bu nedenle etkin ve doğru tedavi yönteminin belirlenmesi amacıyla objektif kriterler henüz tanımlanamamıştır. Ek olarak, tedavi yöntemleri arasındaki hasta sonuçları detaylı olarak karşılaştırılmamış, tedavi yönteminin seçimini belirleyen unsurlar net olarak belirtilmemiş ve uygulanan işlem sırasında karşılaşılan teknik zorluklar tartışılmamıştır. Rüptüre distal anterior serebral arter anevrizmalarında ise intraserebral hematom varlığının, tedavi seçeneklerine özgün olarak, tedavi sonrası hasta sonuçlarıyla olan ilişkisi ayrıntılı araştırılmamış, hem endovasküler hem de mikronöroşirürjikal girişimler sırasında teknik açıdan oluşturduğu zorluklara ve kısıtlamalara değinilmemiştir. Makalede, tartışmalı bir konu olarak değerlendirilen ve gereğince değinilmeyen intraserebral hematomun rüptüre olan distal anterior serebral anevrizmalı hastaların tedavileri sırasında yarattığı teknik zorluklar, tedavi yönteminin belirlenmesindeki rolü ve hasta sonuçları üzerine etkisi literatür bilgileri ışığında özetlenmiştir.