Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
AVM'de Kanama Riskini Artıran Faktörler ve Anevrizma Birlikteliği Bakış Açısı ve Risk Artışı
Özhan Merzuk UÇKUN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM"ler), displastik dilate olmuş arterler ve venlerin oluşturduğu kapiller yatak ve arada nöral parankim içermeyen arteriel kanın direkt drene edici venlere boşaldığı anormal damarlardan oluşur. Bir AVM"nin en sık görülen klinik durumu intraserebral kanamadır. Enflamatuvar sitokin IL6"daki bir polimorfizm, beyin AVM"sinin İSK riskiyle ilişkili bulunmuştur. AVM"lerin doğal seyri yıllık %2-4 kanama riskini içerir. Serebellar ve pial beyin sapı AVM"leri supratentoryal AVM"lere kıyasla daha yüksek kanama riski taşıdığı görülmektedir. AVM"lerin anevrizmalarla ilişkisinin prevalansı % 2,7- 22,7 arasında değişmektedir. AVM ve anevrizma birlikte olan hastalarda kanama riskini 1 yılda % 7 iken, sadece AVM"si olanlarda % 3 olarak bulunmuştur. Küçük çaplı AVM"lerin kanama riski daha yüksek bulunmuştur. Tek bir drenaj damarına sahip AVM"lerin bazı çalışmalarda daha yüksek kanama riski altında olduğu bulunmuştur. Tüm AVM"lerin, kanamış olsun veya olmasın, semptomlara neden olsun veya olmasın tedavisi planlanırken, hastanın yaşı ve genel sağlığını doğrudan etkileyecek tedavi riski ile gelecekteki kanama veya progresif engellilik riski arasındaki dengeye dayanmalıdır.