Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Pineal Bölge Vasküler Lezyonlarına Yaklaşım Stratejisi Ne Olmalıdır?
Abuzer GÜNGÖR1,Murat Hamit AYTAR2
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Pineal bölge vasküler lezyonların nadir yerleştiği bir bölgedir. Ancak derin yerleşimli olması ve önemli nöral ve vasküler yapılarla yakın ilişkisi nedeniyle tedavilerinin zorlu olduğu bir bölgedir. Son birkaç dekadda endovasküler girişimler ve radyocerrahi primer tedavi seçenekleri olmuşsa da bu yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda mikrocerrahi yöntemler hâlâ geçerli bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadırlar. Pineal bölgenin sık görülen vasküler lezyonları Galen veni malformasyonları, arteriyovenöz malformasyonlar ve kavernöz malformasyonlardır ve bu lezyonlara mikrocerrahi olarak uygulanan en sık yöntemler infratentoryal supraserebellar yol ve oksipital transtentoryal yoldur. Mikrocerrahi anatomisinin iyi bilinmesi, mikrocerrahi tekniklerin kullanılması ve preoperatif detaylı görüntüleme teknikleriyle bu bölgenin cerrahisi güvenli bir şekilde yapılabilir.