Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Pilositik Astrositom / Pilomiksoid Astrositom
Ceren KIZMAZOĞLU1,Orhan KALEMCI1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Pilositik astrositom çocuklarda en sık görülen santral sinir sistemi tümörüdür. Çocuklarda ve daha az sıklıkta erişkinlerde görülen bu tümörler sıklıkla posterior fossa kiazma ve hipotalamus bölgesinde görülmesine rağmen, santral sinir sisteminin başka bölgelerinde de görülebilir. Tümör oluşumunda sıklıkla mitojenle aktive olan protein kinaz yolağı rol oynar. Tedavide primer amaç gros total rezeksiyondur. Pilomiksoid astrositom pilositik astrositomun bir varyantı olarak Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflamasında tanımlanmıştır. Pilositik astrositoma göre daha agresif davranışlı bir tümör olarak bilinir. Progresyonsuz yaşam süresi daha kısadır. Pilomiksoid astrositomda da primer amaç gros total rezeksiyondur. Her iki tipte rekürrens durumunda radyoterapi ve kemoterapi tedavi seçeneği olarak gündeme gelir.