Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
İntraoperativ Cerrahi Müdahale Sırasındaki Uygulamaların Hasta Sonuçlarına Etkileri
Necati ÜÇLER
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman

Özet

Giriş: İntrakraniyal kanama sonrası hastanın sonuçlarını değerlendirmede kullanılan birçok yöntem vardır. Bununla birlikte, aynı cerrah tarafından hastalarla ilgili farklı değerlendirmeler yapılır. Bunun nedeni diğer skalalara ek olarak, ameliyat sırasında cerrahın uyguladığı taktiksel yöntemler de olabilir.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2016 - Mayıs 2019 yılları arası Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde 221 anevrizma hastası içerisinde çalışmaya uygun 50 hastanın erken cerrahi sırasındaki video görüntüler değerlendirildi. Beyin ödemi derecesi, ateroskleroz derecesi, prematur kanama, kliplemenin uygunluğu postoperativ Glasgow outcome skalasına etkinliği karşılaştırıldı.

Bulgular: Beyin ödemi 23 hastada hiperozmolar solusyonlar ile kontrol edildi, 10 hastada ventriküler ponksiyon ile sağlanırken, 3 hastada kısmi kortikal rezeksiyon yapıldı. Aterosklerosiz 15 hastada gözlendi. Bunlar arasında 6 hastada parent arter ve anevrizma boynunda arterosklerosiz vardı. Prematur kanama 12 hastada görüldü. Sadece 1 hastada prediseksiyon döneminde ruptur oldu. 11 hastada ise herhangi bir zorluk yaşanmadan dekompresyon ve aspirasyon ile kalıcı klip ile klipleme yapıldı. Kalıcı klipleme 50 hastanın 30"unda geçici klip uygulmadan tek seferde yapıldı. 23 hastada kalıcı klip revizyonu veya tekrarlı klipleme yapıldı.

Sonuç: Kötü prognoz (GOS 1-3) korkikal rezeksiyon gerektiren şiddetli beyin ödemli hastalar, kliplemenin parent artere sorun oluşturduğu, anevrizma boynu geniş olan aterosklerotik hastalarda görüldü. Bununla birlikte, 2"den fazla klipleme veya klip revizyonu ve prematür kanama GOS skorunu etkilemedi.