Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Prematür Yenidoğan Kanaması
Gökalp SILAV1,Gülşah ÖZTÜRK1
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul

Özet

Periventriküler-intraventriküler hemoraji özellikle 32. gestasyonel haftadan daha önce doğan prematürleri etkileyen kompleks bir durumdur. Bu hastalarda artan mortalite oranları ile birlikte prematür doğumun diğer morbiditeleride daha sık görülür. Prematür yeni doğan kanaması düşük doğum ağırlıklı pretermlerde serebral hasarın en önemli sebebidir. Kanama periventriküler alanda yerleşen germinal matriks kapiller ağından olur. Kanama takiben ventriküle açılarak intraventriküler hemorajiye döner. Önemli nöro-gelişimsel problemler ve mortalite riski mevcuttur. Ciddi kanamalarda yüksek oranda post-hemorajik hidrosefali ve periventriküler lökomalazi gelişir. Çalışmada prematür infantlarda ortaya çıkan intraventriküler hemorajinin altında yatan mekanizmalar tanımlanmış, hastalıktan korunma yöntemleri irdelenmiştir. Kanama ortaya çıktığında sınırlayıcı bir tedavi olmamakla birlikte eskiden beri uygulanan klasik farmakolojik ve cerrahi tedavi seçenekleri, komplikasyonlar ile birlikte gözden geçirilmiştir.