Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Medulloblastom
Yücel DOĞRUEL1,Emrah EGEMEN1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

Medulloblastom çocukluk çağının gliyomlardan sonra en sık görülen primer malign beyin tümörüdür. Farklı genetik mekanizmalara sahip 4 varyantı tanımlanmıştır. Yapılan genetik çalışmalar bu alt grupların da farklı alt tipleri içerdiğini göstermektedir. Özellikle pediyatrik grupta görülen geniş semptom yelpazesi geç tanı konulmasına yol açmaktadır. Hastaların büyük bir kısmında tanı anında hidrosefali izlenir. Tedavi cerrahi müdahaleyi takiben kraniyospinal radyoterapi ve adjuvan kemoterapi kombinasyonlarından oluşur. Standart tedavi protokollerinde şiddetli geç dönem sekelleri görülmektedir. Son yıllarda yapılan genetik araştırmalarla bu sekellerin önüne geçebilecek spesifik tedavilerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu yazıda medulloblastomun yönetimi güncel veriler ışığında değerlendirilmiştir.