Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Türkiye'de Son Yıllarda Yapılan Vasküler Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
Serdar ERCAN1,Elif BAŞARAN GÜNDOĞDU2,Hasan Emre AYDIN1
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Eskişehir
2Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Bursa

Özet

Vasküler nöroşirürji tarihsel olarak hayati risk taşıyan, prognozu son derece değişken ve mortalitesi oldukça yüksek hasta grubuna müdahale etmek ve tedavilerini düzenlemek amacı ile ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler ve nöroşirürjide yaratıcılık hem vasküler cerrahiyi hem de birçok alt grupların gelişmesine sebep olmuştur. Nitekim, nörolojik cerrahi uygulamasındaki sayısız evrimsel ve devrimci ilerlemenin çoğu, beyin ve omuriliğin vasküler hastalığını tedavi etme ve iyileştirme ihtiyacından doğmuştur. Anatomiden patolojiye, preoperatif görüntülemeden intraoperatif görüntülemelere, yaratıcı mikrocerrahi yaklaşımlardan endovasküler tekniklere kadar vasküler nöroşirürji değişime uğramış ve her geçen gün yeni teknolojik gelişmelerle ilerlemeye devam etmektedir. Tüm dünyadan bilimsel çalışmalar paylaşılmakta ve bu paylaşım süreci hızlandırmaktadır. Ülkemizden birçok bilim adamı serebral vasküler hastalıkların patofizyolojisi ve tedavi protokollerini aydınlatmak için bu sürece katılmış ve çok değerli katkılarda bulunmuşlardır.