Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Tremorda Cerrahi Endikasyonlar ve Sonuçlar
Yakup Ozan TÜRKMENOĞLU1,Feridun ACAR2
1Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Denizli, Türkiye
2Denizli Odak Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Denizli, Türkiye

Özet

Tremor bir vücut bölümünün ritmik, istemsiz, sabit bir nokta etrafında düzenli olarak titreme hareketi olup tedavi yaklaşımlarında ilk basamak öncelikli olarak medikal tedavidir. Medikal tedavilerin yetersiz kaldığı ya da yan etkilerinden dolayı kontrendike olduğu durumlarda nöroşirürjikal cerrahi girişimler gündeme gelebilmektedir. Esansiyel tremor, Parkinson hastalığına bağlı tremor, Holmes tremoru ve multiple skleroz tremorundan etkilenen hastalarda cerrahi tedaviler düşünülebilmektedir. Gama Knife ya da radyofrekans talamotomi, odaklanmış ultrason talamotomi gibi lezyon cerrahilerinin yanı sıra derin beyin stimülasyonu gibi cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Talamus, subtalamik nukleus ve internal globus pallidusa yapılan cerrahi müdahaleler ile hareket bozukluğu hastalıklarının tedavileri mümkün olabilmektedir. Hastaların özelliklerine göre doğru endikasyonlarda bu tür cerrahiler ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.