Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Tourette Sendromu'nda Derin Beyin Stimülasyonu
İlkay IŞIKAY1
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Tourette sendromu, ani, hızlı, tekrarlayıcı, ritmik olmayan ve stereotipik hareket ve vokalizasyonlar şeklinde tiklerle seyreden çocukluk yaş grubunda görülen nöro-psikiyatrik bir bozukluktur. Tourette sendromu sıklıkla, bir ya da daha çok komorbid psikiyatrik bozukluk ile beraber seyreder. Hastalarda geçerli tedavi, temel olarak davranışçı tedavi yaklaşımları ve farmakoterapiyi içermektedir. Farmakoterapinin temel unsurları ?2 adrenarjik agonistler, dopamin antagonistleri, dopamine tüketiciler, benzodiazepinler, antiepileptikler ve botulinum toksin enjeksiyonlarıdır. Konvansiyonel farmakolojik ve davranışçı tedaviye yanıt vermeyen ağır ve refrakter olgularda derin beyin stimülasyonu endikasyonu gündeme gelmektedir. Araştırılan pek çok anatomik hedeften özellikle medial talamus ve GPi umut vaad eden sonuçlar vermektedir. Özellikle GPi"nin hedeflendiği iyi seçilmiş olgularda Yale Global Tic Severity Scale ile değerlendirilen tik skorlarında %50 civarında düşüş bildirilmektedir. Hasta grubunun heterojen olması ve eşlik eden psikiyatrik sorunların çok farklı olması sebebiyle derin beyin stimülasyonu tedavisine cevap veren hasta grubunun tespitinde ve farklı klinik özelliklerdeki hastalarda farklı anatomik hedef seçiminin daha iyi belirlenebilmesi için ileri araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.