Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
İNTRAOPERATİF ULTRASONOGRAFİNİN İNTRAKRANİAL TÜMÖRLERİN REZEKSİYON GENİŞLİĞİNİ SAPTAMADAKİ ROLÜ
NURİ ERDOĞAN1,AHMET MENKÜ2,BÜLENT TUCER2,ALi KURTSOY2,FEZAYİR TUNÇ1,MURAT BAYKARA1,HiDAYET AKDEMİR2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri

Özet

Amaç: İntraoperatif ultrasonografinin değişik intrakranial tümörlerin lokalizasyonundaki etkinliğini. Saptamak ve rezeksiyon sonrası sonografik görünümlerin rezeksiyon genişliğini belirlemedeki rolünü araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Otuziki intrakranial tümör olgusu intraoperatif ultrason ile rezeksiyon öncesi ve sonrası incelendi. Rezeksiyon sonrası sonografik görüntülerde cerrahi kavitenin duvarlarını çevreleyen ekojen rim kalınlığı ve peroperatif kanama kontrolü için kullanılan Surgicel'in (oksitlenmiş rejenere selüloz) varlığı değerlendirildi. Ekojen rim'in 5 mm ve altında olduğu olgular normal olarak kabul edildi. Rezeksiyon öncesi ve sonrası yapılan sonografik incelemeler, preoperatif ve erken postoperatif dönemde çekilen Manyetik Rezonans görüntüleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Olguların tümünde lezyonun tam yerleşimi, normal nöral dokuya sınırları ve komşu anatomik yapılarla olan ilişkisi tesbit edildi. Rezidü varlığı veya yokluğuna yönelik tetkikler arasındaki uyumu gösteren Kappa değeri +0.72 olarak bulundu. Olgulardan dördünde intraoperatif ultrasonografide rezidü delilleri olmamasına rağmen erken postoperatif Manyetik Rezonans' da rezidüyü destekleyen kontrast tutulumu vardı. Bu olgulardan üçünde yoğun ödem ve Surgicel, birinde ise tümöre ait kistik komponent tetkikler arasında uyumsuzluğa neden oldu.

Sonuç: İOUS intrakraniyal tümör rezeksiyonu öncesi lezyonu tesbit etmede ve rezidüyü saptamada ucuz, zararsız, ve etkin bir cerrahi araçtır. İntraoperatif ultrason görüntüleri özellikle çevresinde yoğun ödemi olanlar, kistik komponenti bulunanlar ve cerrahi esnasında fazla Surgicel uygulanan tümörlerde daha dikkatli yorumlanmalıdır.