Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Parasagittal Meningiomlarda Tedavi
Tufan Agah KARTUM1,Cihan İŞLER1
1İstanbul Üniversitesi ? Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Parasagittal meningiomlar intrakraniyal meningiomların %21 - 31"ini oluşturur. Parasagital meningiomlar, araknoid granülasyonların daha yoğun olduğu yerlerde ortaya çıkma eğilimindedir ve tümörlerin yaklaşık %15"i süperior sagittal sinüs (SSS) invazyonu ile kendini gösterir. SSS infiltrasyonunu, parasagittal meningiomların nüks etmesi ile ilgili ana faktör olarak tanımlamıştır ve bu lezyonların tedavisindeki stratejiyi belirleyen önemli faktörlerden biridir. Parasagittal meningiomların tedavisi, radikal tümör rezeksiyonu ve sinüs rekontrüksiyonu cerrahisinden, güvenli subtotal rezeksiyon ve adjuvan tedavi yaklaşımlarına doğru değişim göstermektedir. Bu değişim ile cerrahiye bağlı mortalite ve morbiditede azalma olmuştur. Radyocerrahiye eğilim giderek yaygınlaşmakta, gelişmekte ve hastaların tedavilerine katkı sağlamaktadır. Adjuvan tedavilerin uzun vadeli sonuçlarının incelendiği randomize çalışmaları takip etmek gereklidir.