Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
TAVŞANLARDA KAOLİNE BAĞLI HİDROSEFALİDE OLUŞAN
Zeki ŞEKERCİ1, Cengiz GÜVEN2, Ahmet ERGÜN3, Muammer YÜKSEL3, Faruk İLDAN1, Erhan NALÇACI, Mustafa AVUNDUK1
1Ankara Numune Hastanesi I. Nöroşirürji Kliniği Anabilim Dalı
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Bu çalışmada sisterna magnasına kaolin suspansiyonu enjekte edilerek obstrüktif tip hidrosefali oluşturulan tavşanlarda ventriküler sistem ve beyin parankiminde meydana gelen histopatolojik değişikliklerin inceleme sonuçları sunulmaktadır. Tavşanlarda hidrosefali sisterna magna 'ya kaolin enjeksiyonundan ortalama 10.5 gün sonra gelişmiştir. lşık mikroskobu inceleme sonuçlarına göre ventriküler sistemi döşeyen epandimal ve subepandimal tabakalar hidrosefaliden en sık etkilenmiş olup, silinme ve yassılaşma özellikle lateral ventriküllerde daha belirgin olarak gözlenmiştir. Daha önce yapılan çalışmaların aksine, lateral ventriküllerin koroid pleksusunda hidrosefaliye bağlı aşırı değişiklikler bulunamamıştır. Beyin parankiminde ve özellikle periventriküler beyaz cevherde belirgin ödem saptanmıştır.

Kaolin yalnızca IV. ventrikül içinde, beyin sapı etrafında ve bazal sistemlerde toplanmış olup, konveksitedeki subaraknoid mesafe normal olarak değerlendirilmiştir. Foramen Luschka 'dan geçen kesitlerde aşırı sikatris dokusu IV. ventriküllateral reseslerini doldurmaktaydı.