Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıkların Cerrahisinde İntraoperatif Görüntüleme Teknikleri ve Önemi
Balkan ŞAHIN1,Erdal COŞKUN2,Kudret TÜREYEN3,Mehmet SEÇER4
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Özet

Toplumun yaşam süresinin artması ve yaşlanmasının doğal bir sonuç olarak ise servikal dejeneratif hastalıklar, spinal cerrahi pratiğinde sık karşılaşılan patolojilerdir. Bu patolojilere cerrahi yaklaşım esnasında intraoperatif görüntüleme, cerrahi tekniğin doğru uygulanabilmesi ve cerrahinin başarı açısından son derece önemlidir. Servikal spinal dejeneratif hastalıkların cerrahisinde intraoperatif görüntüleme cerrahi başarı için mutlaka kullanılmalıdır. Tüm spinal yaklaşımlarda olduğu gibi servikal omurga cerrahisi sırasında da servikal omurganın radyografik olarak görüntülenmesi esastır ve omurga cerrahları tarafından önerilmekte, rutin olarak kullanılmaktadır. Bu ameliyatlarda cerrahi bilgi ve tecrübenin, cerrahinin başarısına aktarılabilmesi ve güvenli bir cerrahi yapılabilmesi için elzemdir. Bu amaçla C - Kollu Floroskopi, O ?arm / O ?arm tabanlı navigasyon sistemleri, BT Navigasyon Eşliğinde Robotik Cerrahi, İntraoperatif Nörofizyolojik Monitörizasyon kullanılan intraoperatif görüntüleme yöntemleridir.