Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Unrüptüre Supraklinoid Segment İnternal Karotid Arter Anevrizmalarında Akım Yönlendirici Stent Tedavisi: Ulusal Çok Merkezli Çalışma
Fatih YAKAR1,Çağrı ELBIR2,Serkan CIVLAN1,Göktuğ ÜLKÜ2,Emrah KESKIN3,Mehmet Selim GEL4,Ramazan FESLI5,İskender Samet DALTABAN4,Batuhan BAKIRARAR6,Hasan Emre AYDIN7,İlker KIRAZ1,Nazar ÇILTEMEK1,Mustafa ARICI1,Feridun ACAR8,Mehmet Erdal COŞKUN1,Mehmet Erhan TÜRKOĞLU2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Etlik Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
4Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Trabzon, Türkiye
5VM Medical Park Mersin Hasatnesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Mersin, Türkiye
6Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
7Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
8Denizli Odak Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Denizli, Türkiye

Özet

Giriş: İnternal karotid arter (IKA) supraklinoid segment anevrizmalarının cerrahi olarak kliplenmesindeki nispeten yüksek başarıya rağmen, bu anevrizmalarda akım yönlendirici (FD) stent tedavisi giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu çalışma, Türkiye"de farklı deneyim düzeylerine sahip 6 farklı merkezde unrüptüre IKA supraklinoid segment anevrizmaları için FD yerleştirilmesinin özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Bu retrospektif, çok merkezli çalışmada, yazarlar 54 hastanın demografik bilgilerini, anevrizmanın şekli/boyutlarını (boyun, en-boy oranı, dom/boyun oranı ve maksimum çap), ameliyat öncesi antiplatelet rejimlerini, FD stent markası, perioperatif komplikasyonları, müdahale sürelerini, klinik (modifiye Rankin skorlaması) ve radyolojik (O"Kelly- Marotta (OKM) derecelendirme ölçeği) sonuçları ve takip sürelerini değerlendirdi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 54 hastada 61 anevrizma (58 supraklinoid IKA anevrizması) için toplam 55 müdahale yapıldı. Bu popülasyonda kadın/erkek oranı 44/10, yaş ortalaması 53,5 ± 13,6 (21-82) idi. Anevrizmaların en sık yerleşim yeri oftalmik segmetti (%69 (40/58)) ve en sık tip sakküler (%91.4 (53/58)) idi. Tercih edilen en sık antiplatelet rejim, asetilsalisilik asit ile ticagrelor (%50 (27/54)) idi. Genel komplikasyon oranı %25,5 (14/55) ve ortalama takip süresi 25,76 ± 17,88 aydı. 6 aylık takipte başarılı radyolojik sonuç (OKM derecesi C veya D) oranı %92.6 idi. Hiçbir perioperatif komplikasyon, herhangi bir kalıcı veya geçici nörolojik defisite yol açmadı.

Sonuç: Rüptüre olmamış IKA supraklinoid segment anevrizmaları için FD stent kullanımını değerlendiren bu ilk çok merkezli çalışmanın sonuçları, FD stent tedavisinin, klipleme ve koil embolizasyonun yerine yönetilebilir komplikasyonlar ve yüksek başarı oranı ile uygulanabilir bir yöntem olduğunu göstermiştir.