Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Osteoplastik Pterional Kraniyotomi: Cerrahi Başarının Hasta Açısından Değerlendirilmesi
Gonca Gül ÖNDÜÇ1,Furkan AVCI1,Eyüp VAROL1,Abuzer GÜNGÖR2
1SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye

Özet

Giriş: Pterional yaklaşım, beyin cerrahisinde yaygın bir prosedürdür, ancak temporal çökme dahil olmak üzere birçok komplikasyon görülmektedir. Pterional kraniyotomi sonrası temporal çökme yaşayan hastaların çoğunda hayatlarının geri kalanında psikolojik, fiziksel ve sosyal sorunlar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı osteoplastik pterional kraniyotominin temporal çökme ve sekelleri üzerindeki etkisi araştırmaktadır.

Yöntemler: Anevrizma cerrahisi için pterional kranitomi yapılan 97 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Bunların 63 ü geleneksel pterional yaklaşım ve 34 ü osteplastik pterional yaklaşımdı. Ameliyat sonrası 6. Ay BT de bilateral olarak temporal kas hacmi hesaplanmış ve geleneksel pterional ve osteoplastik yaklaşım arasındaki farklar karşılaştırılmışır.

Bulgular: Çalışmaya 45"i kadın, 52"si erkek olmak üzere 97 hasta dahil edildi. Bu hastaların ortalama yaşı 50.37 idi. Hastaların geleneksel grubun 31"i kadın, 32"si erkekti. Osteoplastik gruptaki hastaların 14"ü kadın ve 20 erkekti. Temporal kas hacmi geleneksel pterional yaklaşım grubunda ameliyat edilmeyenlere göre biraz azalırken sol ve sağ temporal kas hacim farkı osteoplastik yaklaşım grubunda istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Bu çalışma, osteoplastik pterional yaklaşımın kas hacmini ve işlevini korumak için geleneksel pterional yaklaşımdan üstün olduğunu göstermektedir. Osteoplastik kraniyotomi yapılan hastalar dış görünüş konusunda geleneksel pterional yaklaşıma sahip olanlardan daha mutlu olmuşlardır.