Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
İntraserebral Hematomun Eşlik Etiği Rüptüre Orta Serebral Arter Bifurkasyo Anevrizmaları: Klinik ve Morfolojik Risk Faktörleri
Rıfat AKDAĞ1,Gürkan BERİKOL1,Uğur SOYLU2,Mehmet KAYA1,Kıvılcım TEKİN1,Okan YİĞENOĞLU1,Ulaş ERZİNCANLI1,Ayhan KOÇAK1
1SBÜ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, İstanbul
2SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa

Özet

Giriş: İntraserebral hematom"lu orta serebral arter bifurkasyo anevrizmasına bağlı subaraknoid kanamalar olumsuz bir prognoz gösterir. Bu çalışmada bu duruma yol açabilecek olan morfolojik ve klinik risk faktörlerini inceledik

Yöntemler: Çalışma Temmuz 2016 ile Aralık 2021 arasında tedavi edilen kanamış 112 MCA anevrizma hastasını içeriyordu. Yaş, cinsiyet, tıbbi öykü (hipertansiyon, diyabet, sigara) başvuru Hb değerleri, WFNS skoru, rebleding, anevrizmanın kese ve dom size, BNR, AR, SR, morfolojisi, dom yönelimi, çoklu olması, parent arter ve trunkuslar arası açı(?1 ?2 ?3), M1/dom açısı(akım açısı), M1/trunkus açısı(?), M1 uzunluk, M1 çap, İCA/M1(?), İCA/A1(?) açıları, ve A1 morfolojisi risk faktörleri açısından araştırıldı.

Bulgular: Tüm hastaların 88"sinde ile MCABif anevrizması vardı. 39"u hematom, 49 ise sadece SAK idi. Başvuru anındaki WFNS skorları İSK"li SAK"lı hastalarda İSK"siz hastalara göre daha kötüydü (P <.001) Morfolojik olarak Hematomlu grupta; domun temporal yönelimi(p=0,008), M1 çapınin azalması (p=0,025), ile anevrizma boyun ve size"ı(P=0,012, p=0,005 ) anlamlı farklılık gösteriyordu. Multivariate logistic regression analysis hemoglobin düzeyi (OR=0,46, GA %95: 0,24-0,89, p=0,020), re-bleeding (OR=29,19, GA %95: 1,58-540,97, p=0,024), ve ? açısı (OR=0.9, CI %95: 0.83-0.98, p=0.018) intrakraniyal hematom için bağımsız risk faktörleriydi.

Sonuçlar: Test edilen 20"den fazla değişken arasında, Başvuruda düşük Hb, re-bleeding, ile morfolojik olarak alfa açısı bağımız risk faktörleri olarak değerlendirildi. Bu klinik ve morfolojik parametrelerin, kanamamış Mbif anevrizması olan hastalarda İSH risk faktörlerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.