Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Pediatrik Cagda Frontal AVM Total Eksizyonu Sonrası Nadir Gorulen Komplikasyon: Tek Gozde Gorme Kaybı
Abdurrahman AYCAN1,Abdurrahim TAS1,Serek TEKIN2,Nur AYCAN3,Hande C?ETIN4
1Yu?zu?ncu? Yıl U?niversitesi, Tıp Faku?ltesi No?ros?iru?rji Anabilim Dalı, Van
2Yu?zu?ncu? Yıl U?niversitesi, Tıp Faku?ltesi, Go?z Sag?lıg?ı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yu?zu?ncu? Yıl U?niversitesi, C?ocuk Sag?lıg?ı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
4Sag?lık Bilimleri U?niversitesi, Van Eg?itim ve Aras?tırma Hastanesi, Hiperbarik O2 Tedavisi U?nitesi, Van

Özet

Giris? ve Amac?: Beyin Arterioveno?z malformasyonları (AVM) besleyici arterlerden farklı boyutlarda olabilen nidustan ve drenaj venlerinden olus?an yu?ksek akımlı konjenital kitleler olarak tanımlanırlar. Nadiren c?ocukluk c?ag?ında prezente olurlar. Tu?m AVM"lerin %3-20"sini c?ocukluk c?ag?ı AVM"leri olus?turur. C?ocukluk c?ag?ında az go?ru?lmesine rag?men bu c?ag?daki intrakranial kanamaların %30-50"si AVM kaynaklıdır. Biz de bas? ag?rısı, no?bet uykuya meyil s?ikayetleri ile prezente olan ve uzun su?ren cerrahi sonrası erken do?nemde gelis?en santral retinal arter stenozu sonucu sag? go?zde total go?rme kaybı ile sonuc?lanan vakamızı sunmayı amac?ladık.

Gerec? ve Yo?ntem: 13 y/K hasta, ani gelis?en no?bet, s?uur bulanıklıg?ı s?ika- yetleri ile dıs? merkezden sevk talebi ile hastanemize kabul edildi. Hasta- nın GKS:14, uykuya meyilliydi. Motor defisiti olmayan hastanın no?bet sırasında inkontinansı olmus?. Dig?er no?rolojik muayene bulguları normaldi.

Bulgular: Hastaya BT-BT anjio, DSA anjio tetkikleri yapıldı. DSA anjiografisi; 4 yerden (A2 ve MCA) besleyicisi olan ve 2 drenaj veni bulunan frontal AVM olarak raporlandı. No?roradyoloji konseyinde cerrahiye alınmasına karar verildi.

Sonuc?: Yaklas?ık 20 saat su?ren mikrocerrahi yo?ntemi ile frontal AVM bes- leyicileri ve drenaj venlerinin tek tek bulunup kliplenmesi sonrası total eksize edildi. Postop donemde motor duyu defisiti olmayan hastanın 3. gu?nde sag? go?zde go?rme kaybı oldug?u ifade edildi. Hastaya acil olarak go?z konsu?ltasyonu istendi. Yapılan tetkiklerinde sag? retinal arter okluzyonu saptandı. Hastaya go?z konsu?ltasyonu sonucu acil olarak hiperbarik O2 te- davisinin yapılması o?nerildi. 10 seans hiperbarik O2 tedavisi go?ren hasta sag? go?zde go?rme kaybının devam ettig?ini ifade etti. Hasta go?z hastalıkları tarafından takip ve tedaviye alındı. Literatu?rde AVM cerrahisi sonrası to- tal retinal arter okluzyonu vakası bildig?imiz kadarıyla raporlanmamıs?tır. Uzun su?ren cerrahide vazospazma veya mikroemboliye bag?lı oldug?u du?s?u?nu?lmektedir. Hiperbarik O2 tedavisi ile az da olsa bas?arılı sonuc?lar alınsa bile tedavisi halen sorun olmaya devam etmektedir.