Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Motor Saha Vasküler Lezyon Cerrahisinde Introperatif Doppler Ultrasonografi Uygulamalarının Prognostik ve Maliyet-Etkinlik Ölçütlerinin Değerlendirilmesi
Abdulkerim GÖKOĞLU1,Merdan ORUNOĞLU2,Ahmet SELÇUKLU3
1System Hospital, Nöroşirürji Kliniği, Kayseri
2Kayseri Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri

Özet

Amaç: Elokuent alan supratentoriyel vasküler lezyon cerrahisinde cerrahi netliğin arttırılması ve cerrahi travmayı minimize etmek, gerçek zamanlı vasküler yapıları korunarak, komplike edebilecek rezidü kalması olasılığını azaltabilecek maliyet efektif kolay uygulanabilir için güncel ileri teknolojik cihazların transsulkal cerrahi girişime ve birbirine entegrasyonu ile mortalite ve morbidite azaltılmasında etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2017-Eylül 2023 tarihleri (ortalama takip süresi 30,9 ay) arasında tek merkezli Nöronavigasyon (Stryker Scopis neuronavigation system (Stryker Corporation, Kalamazoo, MI, USA) ve intraoperatif nöromonitörizasyon (IONM) (NIM-ECLIPSE E4 Neuromonitoring, Medtronic Sofamor Danek USA,Inc.) transsulkal cerrahi girişim uygulanan 9 hastada (4E,5K; 18-82 yaş aralığında ortalama 51,6 yıl) IODUSG (Digi-Lite IP+? Rimed New York,USA, Inc ) eş zamanlı real time sulkal eşleştirme ile görüntülerin füzyonu gerçekleştirilmesini takiben cerrahi sonuçlar objektif skorlama sistemleri ile değerlendirilerek sonuçlar mevcut literatürde yer alan sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Tartışma: Literatürde Her ne kadar elokuent beyin bölgelerinde bulunan vasküler malformasyonlar (AVMS) tarihsel olarak kötü prognoz ile ilişkili olarak bildirilse de ; uygulanan işlemler sonrası rezidü tespiti , İatrojenik enfeksiyon artışı saptanmadı. Morbidite ve mortalite literatürle mukayese edildiğinde anlamlı olarak düşük saptandı. Cerrahi tedavi sonrası hastane ve sağlık giderleri maliyet-etkinlik hesapları Hastanede kalma süresi, nöbet tipleri ve sıklığında, nöbet kontrolünde kullanılan ilaç çeşit ve miktarları üzerinden yapılarak karşılaştırıldı. IODUSG-IOMR,IOBT,IODSA maliyet+ zaman yönetimi karşılaştırmaları IODUSG lehinde pratik ve avantajlı olduğu görüldü.

Sonuçlar: Cerrahin tecrübesine ek olarak varolan olgularda hemosiderin halkaların ve remnantların bırakılmaması gibi net cerrahiye ek olarak non-elokuent alanların belirlenmesi ve vaskülatürün gerçek zamanlı değerlendirilmesi nörolojik defisitlerin ortaya çıkarabilecek cerrahi sonuçları ve rezidüye bağlı komplikasyonları azaltarak olumlu etkileri ortaya çıkarabilir. Yeni nesil teknolojik cihazların kullanıma girmesiyle cerrahi işlemlerin süresi ve hospitalizasyon sürelerinin kısalmasının yanı sıra işlem sonrası mortalite ve morbidite oranlarında azalmaya ek olarak semptomatik hastaların sağlık giderleri maliyetleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu görülmüştür.