Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Kronik Subdural Hematomda Orta Meningeal Arter Embolizasyonu: Olgu Sunumu
Emrah KESKIN1
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Özet

Amac?: Orta meningeal arter (OMA) embolizasyonunun kronik subdural hematom (KSH) üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Giriş: KSH, subdural boşlukta yer alan köprü venlerinin yırtılmasından kaynaklanır. İleri yaşlı erişkinlerde görülen bir hastalık olup; predispozan risk faktörleri arasında minör kafa travması, serebral atrofi, antiplatelet ve antikoagülasyon tedavileri yer alır (1). Yaşlanan popülasyonda antikoagülan veya antitrombosit ilaçların kullanımının artması nedeniyle KSH insidansı artmaktadır. OMA embolizasyonu, KSH" da yeniden kanamayı önlerken, tedaviye bağlı komplikasyonları artırmadan pek çok çalışmada geleneksel tedaviden daha etkiliği olduğu iddia edilmektedir (1-3).

Olgu ve Yo?ntem: 63 yaşında bayan hasta, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetinin şiddetlenmesi üzerine acil servise başvuruyor. Genel durumu iyi, GKS: 14/15, nörolojik muayenesi intakt olan hastanın beyin tomografisinde (BT) sol frontotemporoparietal kronik zeminde akut subdurl hematom görülüyor. Hasta geçirilmiş kalp kapağı hastalığı nedeni ile Varfarin sodyum 5 mg alıyor. Hastanın INR değerinin 3 olduğu görüldü. Öncelikle cerrahi müdehale planlandı. Ancak yüksek ASA skoru ve antikoagülan tedavisinin kesilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine hastaya OMA embolizasyonu planlandı. Hafif sedasyon altında tanısal serebral angiyorafi (DSA) ardından OMA Onyx (Meril) ile embolize edildi. İşlem sırasında komplikasyon izlenmedi. Takiplerinde nörolojik kötüleşmesi olmayan hastanın kontrol BBT" sinde KSH" unda anlamlı gerileme izlenmesi üzerine taburcu edildi.

Tartışma: OMA embolizasyonunun amacı, subdural membranları yeterli ölçüde devaskülarize ederek kan ürünlerinin sürekli sızıntısı ve birikiminden yeniden emilime doğru dengenin kaydırılmasını sağlamaktır. OMA embolizasyonu tek tedavi olarak, ameliyat sonrası nüksü azaltmak amacıyla ameliyat öncesi veya ameliyat sonrası cerrahi tedaviye yardımcı olarak kullanılmıştır. KSH tedavisi için OMA embolizasyonu, konvansiyonel tedaviye göre daha düşük nüks olasılığı ile ilişkili olabilir (3,4). OMA embolizasyonu, KSH "lu uygun şekilde seçilmiş hastalarda cerrahi müdahale ihtiyacını azaltma potansiyeline sahip, yeni ortaya çıkan minimal invaziv bir tedavidir. OMA embolizasyon endikasyonları ve teknikleri heterojendir ve uygun hasta seçim kriterlerinin tanımlanmasına kritik bir ihtiyaç vardır.

Sonuç: OMA embolizasyonunun uzun vadeli sonuçlarını değerlendirmek ve bu endovasküler yaklaşımın KSH için birincil veya yardımcı tedavi olarak etkinliğini belirlemek için önceden tanımlanmış OMA embolizasyon protokolleri ile prospektif randomize çalışmalar gereklidir.