Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 1
Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Vazospazmda Tadalafilin Damar Yapısı ve Apoptozis Üzerine Etkisi
Zühtü ÖZBEK1,Emre ÖZKARA1,İsmail Evren HANCIOĞLU2,Gizem KİPER1,Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ3,Didem TURGUT COŞAN4,Tevfik Erhan COŞAN1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3298

Özet

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, deneysel subaraknoid kanama (SAK) sonrası gelişen vazospazm üzerine güçlü seçici ve geri dönüşümlü fosfodiesteraz-5 (PDE-5) enzim inhibitörü olan tadalafilin etkinliğinin araştırılmasıdır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Sıçanlar kontrol salin, SAK, SAK + tadalafil 5 mg/kg, SAK + tadalafil 10 mg/kg ve SAK + tadalafil 15 mg/ kg olarak 5 farklı gruba ayrıldı. Kontrol salin grubuna sisterna magna içinden subaraknoid mesafeye salin ve intraperitoneal boşluğa tadalafil çözücüsü uygulandı. SAK ve SAK + tadalafil gruplarında sisterna magna içinden subaraknoid mesafeye otolog arteriyel kuyruk kanı uygulandı. İntraperitoneal boşluğa SAK grubunda sadece çözücü, SAK + tadalafil gruplarında ayrı ayrı 5 mg/kg, 10 mg/ kg, 15 mg/kg tadalafil çözücü ile uygulandı. Tüm gruplarda sıçanlar üçüncü ve yedinci gün olarak sınıflandırılıp belirlenen günlerde dekapite edildi. Bütün gruplarda baziler arter damar duvarı kalınlığı, lümen alanı ve apoptozis miktarı incelendi.

BULGULAR: Tadalafil, tüm dozlarda hem 3. hem de 7. günde damar duvar kalınlığı ve lümen alanları ölçümüne göre vazospazm oluşumunu azaltmıştır. Tadalafil tüm dozlarda erken apoptoz (3 gün) gelişimini belirgin azaltmışken, geç apoptozda (7 gün) sadece yüksek dozda (15 mg/kg) azaltmıştır.

SONUÇ: Yapılan bu deneysel çalışmanın sonuçları ile tadalafilin deneysel SAK sonrası serebral vazospazm tedavisinde yararlı etkiye sahip olduğu görülmüştür. İleri incelemeler sonuçlarımızı desteklerse tadalafil anevrizmal SAK tedavisinde yararlı bir ajan olabilir.