Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
ANEVRİZMA KLİPLERİNİN TAVŞAN KAROTİS ARTER ENDOTELİNE ETKİLERİ
Arif ÖSÜN1, Ümit ACAR1, Sedef GİDENER2 Hülya GÜVEN2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, İnciraltı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD, İnciraltı, İzmir

Özet

Geçici kliplerin uygulanması sonrası iskemik nörolojik defisitlerin görülmesi nedeniyle çeşitli çalışmalar yapılmış ve damar endoteli üzerine olumsuz etkileri saptanmıştır. Bir çalışmada 10 dakika geçici klipaj uygulanmasından sonra endotel kaynaklı gevşetici faktür (EDRF)'ün azaldığı ve damar relaksasyonunda bozulma olduğu gözlenmiştir.

Bu çalışmada, Mayfield klibi, Yaşargil geçici klibi ve Yaşargil kalıcı klibinin damar kasılma cevabı üzerine etkisi farmakolojik olarak ve damar endoteli üzerine etkisi histolojik açıdan hem erken hem de geç dönemde araştırılmıştır.