Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
BEL CERRAHİSİ SONRASI PERİDURAL FİBROZİS'İN ÖNLENMESİNDE ADCON-L'NİN ETKİNLİĞİ
Suat BOYACI1, Ahmet BEKAR1, Hasan KOCAELİ1, Muammer DOYGUN1, Şahsine TOLUNAY2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Cerrahi girişime rağmen geçmeyen bel ağrısının en önemli etkeni olarak görülen peridural fibrozisin önlenebilmesi amacı ile, pek çok biyolojik ve biyolojik olmayan materyeller denenmiştir. Bir karbonidrat polimeri olan ADCON-L'nin etkinliği sıçanlarda oluşturulan laminatomi, annular fenestrasyon modelinde araştırılmıştır. Kontrol grubunda (Grup:l) (n:15); laminatomi ve annular fenestrasyon, Deney grubu'nda (Grup:2) (n:15) ise; laminatomi, annular fenestrasyon yapıldı ve ADCON-L uygulandı. Dört hafta sonra denekler sakrifiye edilerek lomber vertebral kolon çıkarıldı ve dekalsifiye edildi. Disk mesafesinden geçen 5 kesit; skar dokusu miktarı, inflamasyon, enfeksiyon, yabancı cisim reaksiyonu, ADCON-L rezorpsiyonu ve sinirlerdeki histopatolojik değişiklikler açısından incelendi. Oluşan skar dokusunun numerik değerlendirmesi için preparatların resimleri çekildi. Tekal kesenin ortası merkez alınarak vertebral kanal dört eşit parçaya bölündü ve her bir parçadaki skar dokusu yüzde olarak değerlendirildi ve puan verildi. ADCON-L'nin, kullanılan grupta peridural skar dokusu oluşumunu anlamlı derecede azalttığı (p<0.001), dördüncü haftanın sonunda rezorbe olduğu ve yara iyileşmesine olumsuz etkisi olmadığı gözlenmiştir. Adcon-L kullanılmayan grupta ise: oluşan skar dokusunun sinire ve duraya yapışıklık gösterdiği ve normal anatomik yapıyı tümüyle değiştirdiği saptanmıştır. Sonuç, Adcon-L; deneysel olarak spinal cerrahi sonrası peridural fibrozis oluşumunu anlamlı derecede azaltmaktadır.