Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
PİNEAL BÖLGEYE SUPRASEREBELLAR, OKSİPİTAL- TRANSTENTORİYAL VE TRANSSİNÜS YAKLAŞIMLARININ ANATOMİK KARŞILAŞTIRILMASI
Yalçın KOCAOĞULLAR1, Emel AVCI2, Damirez FOSSETT3
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşrürji Anabilim Dalı Ögretim Üyesi, Konya
2International Fellow Department of Neurosurgery George Washington University Medical Center
3Assistant Professor Department of Neurosurgery George Washington University Medical Center

Özet

Pineal bölge lezyonlarına cerrahi yaklaşımın seçimi halen araştırmaya açık bir konudur. Bu bölgede yer alan kompleks venöz yapılardan dolayı ve anatomik olarak bu bölgenin beyinde derin bir alanda yer alması nedeni ile uygulanacak cerrahi girişimler de zorluk göstermektedir. En az beyin retraksiyonu ile geniş çalışma alanı sağlamak pineal bölge lezyonları için temel hedeftir. Bu çalışmada supraserebellar, oksipital transtentoriyal ve transsinüs yaklaşımlar anatomik olarak karşılaştırılmlıştır. Çalışmada renkli silikon ile doldurulmuş onbeş kadavra spesmeni kullanılmış olup literatür ışığı altında bu yaklaşımlar tartışılmıştır.