Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
DEV MENİNGİOMLAR: 21 OLGUNUN KLİNİK ANALİZİ
Ali İhsan ÖKTEN1, Yurkal GEZERCAN1, Mustafa KAYACAN1, Süha KINALI1, Mustafa ÇAPRAZ1, İkram KAVUNCU1, Naci BAŞAR1, Muhittin SEMERCİ1, Rüçhan ERGÜN2
1Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Adana
2Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Amaç: Meningiomlar araknoid granulasyonların dış katmanını oluşturan araknoid cap hücrelerinden köken almakta ve birkaç milimetreden santimetrelerce büyük çaplara ulaşan boyutlara varabilmektedir. Çapı 6 santimetreden büyük olanlara dev meningiom adı verilir. Bu çalışmamızda 21 dev meningiom olgusunun lokalizasyon, klinik özellikleri, tedavi yöntemleri, mortalite, morbidite ve rekürrens oranlarının tartışılması amaçlanmıştır.

Yöntemler: 1995-2000 yılları arasında 71 intrakraniyal meningiom olgusu kliniğimize başvurmuş olup, bunlardan 21 tanesinin çapı 6 cm.'den büyük olan dev meningiom olgusuydu. Cerrahi tedavide %62'sine total rezeksiyon, %19'una radikal subtotal rezeksiyon ve %19'una subtotal rezeksiyon uygulandı.

Bulgular: Olguların histopatolojik incelenmesinde %81'i tipik meningiom, %9.5'i atipik meningiom ve %9.5'i malign meningiom olarak saptandı. Mortalite oranı %9.5 (2 olgu) idi.

Sonuç: Meningiomların tekrarladıkları bilinmektedir. Rekürrens oranına pek çok faktör etki etmesine rağmen bunların başında tümörün büyüklüğü gelmektedir. Doğal olarak dev meningiomlar yüksek rekürrens oranı ile birlikte seyretmektedir.