Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 2
HİPERTANSİYONA BAĞLI PERİMESENSEFALİK SUBARAKNOİD HEMORAJİ
T. Erhan COŞAN, Murat VURAL, Eşref TEL
Orhangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Eskişehir

Özet

Amaç: Perimesensefalik subaraknoid kanama nadir olmakla birlikte, anjiografisi negatif olan subaraknoid kanamaların % 10' nu içermektedir. Kanama sadece perimesensefalik bölgede lokalizedir. Etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir.

Yöntem: Bu makalede ani hipertansiyon sonunda gelişen, perimesensefalik kanaması olan bir olgu sunulmuştur ve bu konuyla ilgili literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

Sonuç: Perimesensefalik kanamaların ani yükselen tansiyon arteriyel nedeni ile olabileceği ve takiplerinde psikiyatrik konsültasyonun gerekebileceği vurgulanmıştır.