Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
LOMBER DİSK HERNİASYONUNA BAĞLI KAUDA EKUİNA SENDROMU: KUVVET KAYBI SAPTANMAYAN İKİ OLGU SUNUMU
İbrahim TUTKAN1, Ali DALGlÇ1, Lütfü POSTALCI1, Fikret AYSAL3, Zeki ORAL1
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği
2Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Nöroloji Kliniği

Özet

Lomber disk herniasyonları nedeni ile ortaya çıkan kauda ekuina sendromu nadir görülen ancak kesin cerrahi tedavi endikasyonu koyduran dramatik bir klinik tablodur. Sendromun klasik klinik yakınma ve bulguları; siyatalji tarzında bacak ağrısı, ileri düzeyde kas gücü kaybı, belirgin hipoestezi veya anestezi, sfinkter kusurları ve seksüel disfonksiyonlardır. Klinik tablonun tanımlanarak cerrahi tedavinin planlanması ve zamanlaması tablonun prognozunda önemli yer tutar. Kliniğimizde 1998-2001 yılları arasında 703 lomber disk herniasyonu olgusu opere edilmiş, bunlardan 9 olgunun (%1.3) ilk başvurusunda kauda ekuina sendromu saptanmıştır. Sunumuzda bu olgular retrospektif olarak gözden geçirilmiş ve kas gücü kaybı olmaksızın lumbalji, sfinkter kusuru, perianal ve skrotal anestezi ile kliniğimize başvuran; lomber disk herniasyonuna bağlı 'kauda ekuina sendromu' saptanan iki olgu değerlendirilerek semptomatoloji literatür eşliğinde tartışılmıştır.