Türk Nöroşirürji Dergisi 2008 , Vol 18 , Num 2
Bir Tüberoskleroz Hastasında Serebellar Kalsifikasyon: Olgu Sunumu
Tarkan ÇALIŞANELLER, Özgür ÖZDEMİR, Hakan CANER, Nur ALTINÖRS
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Tüberoskleroz kompleksi santral sinir sistemini, deriyi ve iç organları tutan, otozomal dominant geçiş gösteren nörokütanöz bir hastalıktır ve ilk olarak Desire-Magloire Bourneville tarafından tarif edilmiştir. Mental retardasyon, nöbet ve sebase adenomlar tüberosklerozun klasik klinik triadını oluşturur. Tüberosklerozda sık görülen beyin lezyonları subependimal hamartomlar, kalsifiye subependimal nodüller, kortikal tüberler, beyaz cevher hamartomları ve dev hücreli astrositomdur. Tüberosklerozda serebellar tutulum, özellikle serebellar kalsifikasyon, oldukça nadir olarak bildirilmiştir. Literatürde tüberosklerozun nöronal migrasyondaki ve organizasyondaki bir bozukluktan kaynaklanabileceği tartışılmaktadır. Serebellumda görülen kalsifikasyonların da serebral dokudakine benzer bir şekilde anormal nöronal migrasyon ve organizasyonun bir sonucu olabileceğini öne sürülmüştür. Bu makalede, serebellar kalsifikasyon tespit edilen bir tüberoskleroz hastamızı sunduk.