Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Anterior Yaklaşım ile Mini-Torakotomi Uygulamaları
Erkan KAPTANOĞLU
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Anterior yaklaşım ile mini-torakotomi, anterior yaklaşımla yapılan geleneksel torakotomi ve microcerrahi tekniğin birleştirilmesidir. Anterior yaklaşım ile minitorakotomi, mini-transtorasik yaklaşım (Mini-TTA) olarak da adlandırılır. Tedavisi planlanan vertebraya, seviyeye bağlı olarak 4–6 cm'lik cilt insizyonu ile sınırlı sağ yan torakotomi yoluyla yaklaşmak mümkündür. Küçük cilt insizyonu kullanılması daha az travma ile torakotomi yapılmasını sağlar. Bu yöntem anestezinin kısa sürmesi ve kozmetik avantajlarının dışında cerrahi sahanın daha iyi aydınlatılması ve büyütülmesi ile anterior doku ve vertebral kanalın daha güvenli diseksiyonuna imkan verir. En önemli dezavantajı cerrahi mikroskopla ortaya konabilen sahanın bir ya da iki segmentle sınırlı olmasıdır. Bu yaklaşım özellikle tek ya da iki segment patolojisi olan hastalarda ideal görünmektedir. Herniye disk eksizyonu, malign tümörlerin eksizyonu, spinal kanal tümörlerinin dekompresyonu, spondilitis ve fraktür vakalarında anterior yaklaşım ile mini-torakotomi, büyük sorunlar yaşanmadan uygulanabilir.