Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Alışılmadık Bir Klinikle Seyreden, Menengiomların Nadir Bir Varyantı: Kordoid Menengiomatozis
Şükrü AYKOL1, Hakan EMMEZ1, Alp Özgün BÖRCEK1, Pelin BÖRCEK2
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Atipik radyolojik ve klinik bulgularla seyreden bir kordoid menengiom vakasının sunulması amaçlanmıştır. Hidrosefali ile prezente olan elli yaşındaki erkek hastanın kraniyal radyolojik incelemesinde yaygın leptomeningeal kontrast tutulumuna neden olan lezyonlar izlendi. Olgunun biyopsi sonrasında elde edilen patoloji sonucu kordoid menengiom olarak tespit edildi. Daha önce raporlanan kordoid menengiom vakalarının tümü soliter lezyonlar halinde, manyetik rezonans görüntülemede malign veya benign olduklarına dair belirgin bir fikir veren karakteristik özelliklere sahip lezyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede, sunulan vakanın radyolojik incelemesinde yaygın leptomeningeal tutulum gözlenmiş ve bu durum olgunun ayırıcı tanısının yanlış yorumlanmasına neden olmuştur. Sunulan vaka, leptomeningeal yayılım gösteren ilk kordoid menengiom vakasıdır.