Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Orta Serebral Arter Anevrizmalarında Anevrizma Domunun Süperior Mobilizasyonunun Güvenli Klipslemede Önemi
Cengiz ÇOKLUK, Abdullah Hilmi MARANGOZ, Aydın KERAMETTİN
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

AMAÇ: Orta serebral arter anevrizmalarının cerrahi tedavi yöntemleriyle klipslenmesi tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Anevrizma domunun projeksiyonu cerrahi tedavi yöntemini etkileyen faktörler arasındadır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Burada 2010-2011 yılları içerisinde orta serebral arter anevrizması nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan olgular anevrizma domunun diseksiyon ve klipsleme tekniği yönünden tekrar incelenmiştir. Anevrizma domunun insular korteks içerisine projekte olduğu olgularda anevrizma domunun inferior duvarının diseksiyonu ve süperiora mobilizasyonu ile güvenli klipsleme tekniği tanımlanmaktadır.

BULGULAR: Bu çalışmaya dahil edilen olgu sayısı 67'dir. Erkek olgu sayısı 30 (%45) kadın olgu sayısı ise 37 (%55) olarak bulundu. Anevrizma domunun insular kortekse yapışık olduğu olgu sayısı 24 (%36) idi. Bu olguların 3'ünde (%12) olguda diseksiyon sırasında intraoperatif anevrizma rüptürü gerçekleşti. 9 (%37) olguda geçici anevrizma klipsi kullanılırken diğer olgularda geçici klips kullanılmadı.

SONUÇ: İnsülar kortekse doğru projekte olan orta serebral arter anevrizmalarında anevrizma domunun kortekse yapışık olan bölgesinin diseksiyonu ve anevrizma domunun süperiora mobilizasyonuyla güvenli klipslenmesi mümkündür.