Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
İntrakranial Meningiomlar: 85 Vakanın Literatür Eşliğinde İncelenmesi
İlhan YILMAZ2, Ömür GÜNALDI1, Metehan ESEOĞLU3
1Çukurova Devlet Hastanesi, Beyincerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
2Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyincerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Yüzüncüyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyincerrahi Kliniği, Van, Türkiye

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada, meningiom tanısı alan olguların klinik, patolojik ve yerleşim özellikleri ile cerrahi sonuçları değerlendirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇ: 1998-2005 yılları arasında merkezimizde opere edilen 85 meningiom vakası geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Olguların 58'i (%68.2) kadın, 27'si (%31.8) erkekti. Yaş aralığı 22-81 olarak bulundu. Ortalama yaş 52.84'tü. Olguların başvuru anında en sık görülen semptomları sırasıyla; baş ağrısı, motor defisit ve nöbet idi. En sık yerleşim yeri sfenoit kanat, konveksite ve parasagital bölge olarak izlendi. Olguların histopatolojik incelenmesinde en çok transizyonel, mikst, fibroblastik ve meningotelyal tip saptandı.

SONUÇ: Meningiomlarda tümörün yerleşim bölgesi, hastanın kliniğini ve cerrahi planı etkileyen önemli faktördür. Özellikle benign olanlarda tam tedavi şansını cerrahi rezeksiyon miktarı belirlemektedir.