Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Anterior Kommünikan Arter Anevrizmaları
Nihat EGEMEN1, Mevci ÖZDEMİR2
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

Anterior kommünikan arter anevrizmaları nöroşirürji kliniğinde en sık karşılaşılan anevrizma tipidir. İntrakranial anevrizmalar kadınlarda daha sık görülür. Ancak AComA anevrizmalarında durum daha farklıdır, AComA anevrizmaları erkeklerde bayanlardan daha sık görülür. Rüptür için pik yaş 50'dir. Multipl anevrizması olan hastalarda rüptür riski belirgin olarak daha fazladır. Kanama sıklığı ilkbahar ve sonbaharda daha yüksektir. Anevrizma morfolojisi rüptür riskini tahmin etmede yardımcı olabilir. Yüzey irregüleritesi veya multilobülasyon riski arttırmaktadır. Küçük, tek keseli düzgün kenarlı bir anevrizmanın rüptür riski aynı boyuttaki multilobüle bir anevrizmanın rüptür riskine oranla daha azdır. Anevrizmalar için en iyi tedavi yöntemi hastanın durumuna, yaşına, anevrizmanın yerine ve arterlerin anatomik yapısına, cerrahın tecrübesine bağlıdır ve tedaviye olayın seyride göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Endovasküler uygulamalar özellikle yaşlı, yüksek tıbbi riskli ve anatomik olarak zorluk arz eden anevrizmalarda cerrahi tedaviye bir alternatif oluşturabilir. İntrakranial anevrizma tedavisinde primer hedef anevrizma kesesinin tamamının, rezidü bırakmadan güvenli bir şekilde oklüde edilmesidir.