Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Kavernöz Sinüsü Tutan ve Trigeminal Nevralji ile Prezente Olan Granülositik Sarkom Olgusu
Özgür ÇELİK1, Teyyüb HASANOV1, Süheyla Uyar BOZKURT2, Yaşar BAYRİ1, Mustafa İbrahim ZİYAL1
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul,Türkiye
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Granülositik sarkomlar immatür miyeloid hücrelerin oluşturduğu ekstramedüller bölgede yerleşmiş malign tümörlerdir. Genellikle löseminin seyri sırasında ortaya çıksalarda, nadiren hiç lösemi tanısı almamış veya lösemi tedavisi görmüş remisyondaki olgularda kemik iliği rölapsı olmaksızın saptanabilmektedirler. Vücutta herhangi bir yerde görülebilirler ancak santral sinir sistemi tutulumları oldukça nadirdir. Kavernöz sinüs tutulumu yapan granülositik sarkom ise sınırlı sayıda olgu sunumu ile bildirilmiş çok ender bir tablodur. Yazarlar tarafından trigeminal nevralji kliniği ile başvuran remisyondaki bir akut miyelositik lösemi hastasında kavernöz sinüs tutulumu yapan bir granülositik sarkom olgusunun ilgi çekici klinik ve radyolojik özellikleri sunulmuştur. Lezyonun santral sinir sistemine yayılım mekanizmaları, ayırıcı tanısında karşılaşılan güçlükler ve dikkat edilmesi gereken noktalar tartışılmıştır.