Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Trigeminal Nevraljide Radyocerrahi Tedavi
Selhan KARADERELER1, Burcu GÖKER2, Gül ALÇO3, Osman ARICA4, Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU5, Talat KIRIŞ1
1İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Trigeminal nevralji yüzde şiddetli ağrıya yol açan, tedavi edilemediğinde hastanın yaşam kalitesini ve sosyal aktivitesini bozan ağır bir hastalıktır. Medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda mikrovasküler dekompresyon, perkütan retrogasseryan işlemler ve radyocerrahi güncel cerrahi yöntemlerdir. Uygulama teknikleri ve komplikasyonları çok farklı olmakla beraber, başarı ve nüks oranları birbirine yakın olan bu yöntemler birbirleriyle yarışmakta ve tedavi seçimini nöroşirürjinin en tartışmalı konularından biri haline getirmektedir. Stereotaktik radyocerrahi tedavi daha minimal invazif bir yöntem olması ve düşük komplikasyon görülmesi ile tüm tedavi yöntemleri içinde tercih edilme oranı en hızlı artan tedavi modalitesidir. Bu çalışmada, trigeminal nevraljide radyocerrahi tedavi yöntemi tartışıldı ve radyocerrahi tedavinin sonuçları, hedefl er ve tartışmalı durumlar gözden geçirildi.