Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Selektif Amigdalohipokampektomi
İhsan DOĞAN1, Efe GÜNER1, Fatih YAKAR1, Burak KAZANCI2, Ersin ERDOĞAN2, Atilla ERDEM1
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Transsilviyan yaklaşımla amigdalanın ve hipokampusun çıkartılması, ilaca dirençli meziyal temporal lob epilepsilerinde uygulanan selektif cerrahi yöntemlerinden biridir. Epileptojenik odak olarak tespit edilen amigdalanın ve hipokampusun selektif rezeksiyonu sağlıklı ve normal olan komşu parankimal yapıların korunmasını ve izole lezyonektomi cerrahi prensibini esas alır. Bu çalışmada, Yaşargil’ in öncülüğünü yaptığı pteriyonal transsilviyan yaklaşımla selektif amigdalohipokampektomi tekniği anlatılmaya çalışılmıştır.