Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
Türk Nöroşirürji Dergisi - NOVA 2022 Sempozyumu 2022 , Cilt 32 , Ek Sayı
Sözlü Sunumlar
Sempozyuma Davet Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tentorial Açıklığın Meningiomlarında Cerrahi Tedavi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Baziler Tepe Anevrizmalarında Endovasküler Tedavi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anevrizma Cerrahisinde Sanal Gerçeklik Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kraniyel Kitleyi Taklit Eden Multiple Skleroz Lezyonu: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pediatrik Nöroşirürji Kliniğimizin Atipik Teratoid Rabdoid Tümör Serisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pineal Bölge Tümörlerindeki Tecrübelerimiz Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mikrokistik Meningiom, Atipik Meningiom ve Wild Tip Glioblastom Birlikteliği Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Torasik Omurganın Multisentrik Metakron Dev Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde, Posteriyor Fossa Yerleşimli Kitle Nedeniyle Opere Edilen Olguların Demografik, Klinik ve Radyolojik Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Medulloblastom Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beyin Sapı Arteriovenöz Malformasyonları Hibrit Tedavi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eş Zamanlı Kanayan Multiple Anevrizma Olgusu: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder A Case of Simultaneous Bleeding Multiple Aneurysm: Case Report Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Serebral Anjiyografi Sonuçlarımız: Tek Merkezli Çalışma Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Subaraknoid Kanama Geçirmiş Multiple Serebral Anevrizması Olan Hastaya Hibrit Cerrahi Yaklaşım ve Cerrahi Zamanlamanın Planlanması Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Endovasküler Yöntemle Multiple Anevrizma Tedavisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder A Giant Vertebral Aneurysm Presented with Cough and Dyspnea, An Extraordinary Case Report and Review of the Literature Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Endovascular Treatment of Distal Cerebral Artery Aneurysms with FRED Jr. Flow-Diverter Stent: A Single-Center Experience Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Genişleyen Hemorajik Koroidal Fissür Kisti: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Travmatik İnternal Karotid Arter Psödoanevrizması: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Burr Hole Yolu ile Yapılan İşlemler Meningiom Nedeni Olabilir mi? Nadir Bir Olgu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Metastatik Beyin Tümörlü Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Nadir Görülen Bir Orta Serebral Arter Anomalisi: Kaynaşmamış veya Dal Benzeri MCA Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Nadir Bir Olgu Sunumu: Spontan Subaraknoid Kanamada Multiple Serebral Anevrizma ve Anormal Orijinli Vertebral Arter Birlikteliği Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anevrizmal Subaraknoid Kanamaya Bağlı İntraventriküler Hematom Gelişen Hastalarda Trombolitik Ajan Uygulamasının Sonuçları Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Lateral Supraorbital Yaklaşım: Tümör Cerrahisinde Pterional Yaklaşımın Başarılı Bir Alternatifi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sakrokoksigeal Kordomanın Multiple İntrakranial İntradural Metastazı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yaşlı Popülasyonda Kronik Subdural Hematomların Uyanık Drenajı Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anevrizmalarda Kraniotomik Cerrahi İle Endovasküler Tedavinin Morbidite ve Mortalite Yönünden Karşılaştırılması Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dekompresyon Cerrahisi Sırasında İntraserebral Emboli Sonrası Bypass ve Embolektomi Yapılan İki Olgu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dev Anevrizmalar; İki Olgu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Oturur Pozisyonda Yapılan Beyin Tümörü Hastasında Venöz Hava Embolisi: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Meningo-Orbital Bant Mikroanatomisi ve Kesim Yönteminin Açıklanması Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Meningo-Orbital Band Microanatomy and Explanation of Cutting Method Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anterior Klinoidektomi Ekstradural İntradural Tekniklerin Kıyaslanması ve Hibrid Klinoidektomi Tekniğin Avantajlarının Değerlendirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Comparison of Anterior Clinoidectomy Extradural and Intradural Techniques and Advantages of the Hybrid Clinoidectomy Technique Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fasial Sinir Temporal Dalının Anatomisi ve Cerrahi Önemi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beyin Metastazlarının Klinikopatolojik Bulgularının Analizi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Süperior Longitudinal Fasikül I"in Mikrocerrahi Anatomisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kalvaryal Metastaz Yapan Paraganglioma: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sağ MCA Tromboze Fusiform Anevriması İçin EC-IC Bypass Cerrahisi ve Trapping Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Nadir Bir Olgu: Çoklu İnternal Karotid Arter Anevrizması ile Spontan Karotikokavernöz Fistül Birlikteliğinin Endovasküler Yönetimi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder A Rare Case: Endovascular Management of Multiple Internal Carotid Artery Aneurysms and Spontaneous Carotid-Cavernous Fistula Coexistence Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Düşmanı Erken Tanımak: Opere Anevrizma Hastalarında BT Anjiyografi ve Vazospazm Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut İskemik İnmenin Nadir Sebepleri: 6 Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Subaraknoid Hemorajiyi Takiben Hidrosefali Gelişen Hastalarda Eksternal Ventriküler Drenaj ve Ventriküloperitoneal Shunt Uygulaması Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hibrid Tümör Cerrahisi: Klinik Deneyim ve Sonuçlarımız Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hybrid Tumor Surgery: Clinical Experience and Results Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Vertebral Arter Dolikoartropatisine Bağlı Vertebrobaziller Yetmezlik Olgusu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut Görme Kaybı ile Başvuran Metastatik Beyin Kitlesi: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder AVM Cerrahisinde 3 Boyutlu Yazıcı ile Elde Edilen Modelin Preoperatif Kullanımı Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bel Ağrısı ile Başvuran Anevrizmal Subaraknoid Kanama Olgusu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ewing Sarkomun Kraniyal Metastazı: Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kranial Metastazı Taklit Eden HİV İlişkili Serebral Toksoplasmozis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prebifurkasyon İnternal Karotis Arter Anevrizmalarına Yönelik Flow Diverter Tecrübemiz ve Orta-Geç Dönem Sonuçları Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Saçlı Deride Nadir Bir Malign Kitle Olgusu: Clear Cell Hidradenokarsinom Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ventriküloperitonela Şant Cerrahisinde 3 Boyutlu Yazıcı ile Elde Edilen Modelin Peroperatif Kullanımı Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yatarak Tedavi Bakım Alan Yaşlılarda Basınç Yarası Prevalansı Nedenleri ve Risk Faktörleri Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder In the Elderly Receiving Inpatient Care Causes and Prevalence of Pressure Injury Risk Factors Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İzole Göz Bulgusu İle Prezente Olan Anterior Kominikan Arter Anevrizması; Olgu Sunumu Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Splenial Glioblastomda Hangi Hastaları Opere Edebiliriz? Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrakranial Multiple MCA Anevrizması ve MCA Varyasyonunun İlişkisi Özet PDF Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder